Hoewel smeermiddelen over het algemeen slechts een zeer beperkt onderdeel vormen van het totale onderhoudsbudget, spelen ze wel degelijk een essentiële rol in een correcte voortgang van het productieproces. Zoals we reeds eerder berichtten is er dan ook niets mis mee om smeermiddelen eerder als investeringen dan als kosten te beschouwen. Desondanks vormt smeertechnisch onderhoud in veel bedrijven nog een soort van ondergeschoven kindje. Slechts een minderheid van de bedrijven werkt volgens een geïntegreerd smeertechnisch onderhoudsplan, al dan niet als onderdeel van een veelomvattender ‘Asset Management Systeem’. De overgrote meerderheid ‘stuurt’ echter grotendeels  op basis van ervaringen uit het verleden, gestandaardiseerde onderhoudsvoorschriften, of wacht tot er daadwerkelijk storingen optreden en de nood aan de man is.

Met name voor deze laatste groepen valt nog een hoop winst (kostenbesparingen!!) te boeken indien een georganiseerd smeertechnisch onderhoudsbeleid wordt geïmplementeerd. Is het besluit hiertoe eenmaal genomen dan dient idealiter gezien te worden gestart met het houden van een interne smeertechnische audit, waarbij de actuele status op het gebied van smeertechnisch onderhoud wordt geinventariseerd. Deze audit kan in eigen beheer worden uitgevoerd, maar het het verdient zeker aanbeveling om deze samen met een externe smeermiddelen specialist uit te voeren, waarbij uiteindelijk antwoord verkregen dient te worden op onder andere de volgende vragen:

- Wat is het huidige gebruik en toepassing van smeermiddelen?
- Wat is de huidige toepassing van de in omloop zijnde smeermiddelen?
- Hoeveel verschillende type smeermiddelen zijn in omloop?
- Met hoeveel smeermiddelenleveranciers worden zaken gedaan?
- Hoe is de inkoop en opslag van smeermiddelen geregeld?
- Is van alle te smeren onderdelen duidelijk met welk product ze gesmeerd dienen te worden?
- Is er controle en/of bewaking van de te smeren onderdelen?
- Wordt er gewerkt volgens (bepaalde) smeerschema’s?
- Welke apparatuur is beschikbaar om mee te smeren (schenkkannen, vetspuiten, etc)?
- Is er intern voldoende kennis aanwezig omtrent smeermiddelen en smering?
- Wat wordt gedaan om contaminatie te voorkomen (schone verpakkingen en toebehoren)?
- Zijn up-to-date productinformatiebladen en productveiligheidsbladen voorhanden?

Uiteraard omvat een professioneel uitgevoerde audit een veel breder spectrum aan vragen, maar bovenstaande geeft een eerste  indicatie welke smeertechnische onderwerpen zoal onderzocht dienen te worden. Het eindresultaat van de uitgebreide audit moet in ieder geval leiden tot een grondige en overzichtelijke analyse van de actuele staat van het smeertechnisch onderhoud, een weergave van mogelijke aandachts- en verbeterpunten en een plan de campagne hoe een gefaseerde optimalisatie van het smeertechnisch onderhoud geïmplementeerd kan worden. Na uitvoering van het nieuw opgezette beleid dient dit uiteindelijk te resulteren in een economischer gebruik en verbruik van smeermiddelen, een energie-efficiënter productieproces (o.a. door langere onderhoudsintervallen) en de zekerheid dat er geen sprake meer kan zijn van ongewenste stilstand door verkeerde smering. Waardoor een relatief kleine investering in smeermiddelen, die zoals reeds aangeduid slechts een beperkt aandeel hebben in het totale onderhoudsbudget, uiteindelijk wel degelijk zorgt voor een aanzienlijke kostenbesparing!