Veel productiebedrijven hebben te kampen met het feit dat met name op het gebied van (smeer)technisch onderhoud het personeelsbestand vergrijst en dientengevolge in de komende jaren vele mensen de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Dit betekent automatisch dat een hoop uiterst vakbekwame mensen uitstromen en nieuwe medewerkers aangetrokken dienen te worden. Het gevolg: veel van de aanwezige kennis, zeker op het specifieke gebied van smeertechnisch onderhoud, gaat verloren doordat deze weliswaar ‘in het hoofd’ zit maar niet is gedocumenteerd. Bovendien verdwijnt niet alleen dure kennis, maar dienen de nieuw aan te trekken medewerkers de kneepjes van het smeervak vanaf de basis aangeleerd te krijgen, wat tijds- en dus kostenintensief is.

Om dit te voorkomen is het noodzaak om smeerprocedures (schriftelijk) vast te leggen. Klinkt op zich logisch, vanzelfsprekend en eenvoudig realiseerbaar, maar kan in de praktijk een veelomvattende klus blijken waarbij grote zorgvuldigheid is vereist. Elke handeling dient namelijk stap voor stap gescreend en tot in detail beschreven te worden, ondanks het feit dat zeer waarschijnlijk sprake zal zijn van bepaalde repeterende handelingen. Desondanks dient per machine en/of onderdeel een uitvoerig stappenplan in kaart gebracht te worden. Het grote voordeel hiervan is dat het voor nieuwe medewerkers een duidelijke leidraad vormt voor de verschillende aan smering gerelateerde werkzaamheden die verricht dienen te worden, waardoor enerzijds de kwaliteit van smeren gewaarborgd blijft en anderzijds de materie sneller eigen gemaakt kan worden.

Wat komt er nu zoal kijken bij het ontwikkelen van een smeertechnische onderhoudsprocedure? Een aantal zaken zijn hierbij van belang. In ieder geval moet voor alle betrokkenen duidelijk zijn hoe deze zodanig binnen de totale en bredere onderhoudsstrategie ingepast kan worden, dat er sprake is van toegevoegde waarde. Daarnaast is het van belang duidelijke doelen te stellen, oftewel: welke resultaten wil je uiteindelijk bereiken. En uiteraard dient een uitgebreide beschrijving (procedure!) van de te verrichten taken vastgelegd te worden waarbij, zelfs tot in de kleinste details, de geldende normen voor wat betreft effectiviteit, efficiency en veiligheid strikt in acht worden genomen.

Bij het ontwikkelen en opstellen van een procedure is geen sprake van slechts één enkele allesbepalende aanpak. Integendeel, de invulling hiervan kan op verschillende wijzen geschieden, maar bepaalde specifieke zaken dienen altijd terug te komen. Zo moet bijvoorbeeld duidelijk zijn om welke machines en/of onderdelen het gaat, welke smeermiddelen ingezet worden, de toepassing en het doel van de smering, de wijze van smering, wie binnen het onderhoudsteam verantwoordelijk is, de (veiligheids)omstandigheden op de betreffende werkplek en de geplande tijd die de betreffende smeeractiviteit in beslag mag nemen. Deze zaken dienen tot op het kleinste detailniveau beschreven te worden, zodat aan duidelijkheid niets te wensen overblijft. Nadat het gehele smeerproces zodoende in kaart is gebracht kan vervolgens worden bekeken of er bepaalde overlappen zijn in handelingen, zodat waar mogelijk werkzaamheden uit efficiencyoogpunt gegroepeerd kunnen worden. Uiteindelijk moet dit leiden tot een ‘smeertechnisch template’ waarin het voor eenieder duidelijk is wat van wie op welk moment wordt verwacht.

De voordelen van een gedocumenteerde en gestandaardiseerde smeerprocedure zijn evident. Om er een paar te noemen: alle betrokkenen handelen volgens eenzelfde methode waardoor een hoge en constante kwaliteit van smering wordt gewaarborgd, het risico op stilstand door foutieve smering wordt geminimaliseerd, de aanwezige kennis blijft behouden voor de organisatie, nieuwkomers raken sneller ingewerkt en het inzicht en overzicht met betrekking tot smeertechnisch onderhoud verbetert aanzienlijk. Het is namelijk geen zeldzaamheid dat binnen een productieomgeving verschillende  machines, zelfs al zijn ze identiek aan elkaar, grote verschillen vertonen in de wijze waarop ze qua smering onderhouden dienen te worden. Inzicht hebben in dit gegeven zorgt voor een adequate en op de machine afgestemde smering en bijgevolg optimale performance. Daarnaast draagt een gestandaardiseerde smeerprocedure bij aan het verhogen van het kennisniveau van direct verantwoordelijken, waarbij gerichte trainingen bovendien kunnen zorgen voor een verdere doorontwikkeling van deze specifieke kennis.

Kortom: het documenteren van smeertechnische procedures levert een enorme toegevoegde waarde voor een bedrijf op, niet alleen in kwalitatieve maar ook in kwantitatieve zin. De smering verbetert, ongewenste stilstand wordt voorkomen en de aanwezige kennis blijft voor altijd  behouden.